Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Αρχική > Παραγραφές

Ο Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και από τον Απρίλιο του 2012 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επομένως οι κατ’ αυτού αξιώσεις των ναυτικών για την καταβολή οικογενειακού επιδόματος υπόκεινται στις παραγραφές που ορίζονται από το ν.δ. 496/1974 «περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως άλλωστε ρητά προβλέπει το άρθρο 7 παρ. 7 του π.δ. 213/1983, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 380/1994.

Συγκεκριμένα:

  • Η αξίωση καταβολής του οικογενειακού επιδόματος, όταν ο δικαιούχος δεν έχει υποβάλει την προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 6 του Π.Δ. 213/1983 αίτηση, εφαρμογή έχουν τα άρθρα 48 παρ. 5 και 49 του παραπάνω ν.δ. Έτσι η αξίωση είσπραξης οικογενειακού επιδόματος για συγκεκριμένο έτος παραγράφεται μετά διετία από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου ήταν καταβλητέο (π.χ. οικογενειακό επίδομα για θαλάσσια υπηρεσία του έτους 1993, που ήταν καταβλητέο εντός του 1994, παραγράφτηκε στις 31/12/1996, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν υποβλήθηκε αίτηση από τον δικαιούχο).
  • Για την αξίωση είσπραξης του οικογενειακού επιδόματος, όταν ο δικαιούχος υπέβαλε την προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 6 του Π.Δ. 213/1983 αίτηση, πλην όμως αυτή συνοδευόταν από ελλιπή δικαιολογητικά με συνέπεια να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού ή η έκδοση επιταγής, η παραγραφή της αξίωσης επέρχεται μετά διετία από την έγγραφη ειδοποίηση του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας ή σε περίπτωση που δεν γίνει έγγραφη απάντηση, μετά πάροδο εξαμήνου από της υποβολής της αίτησης.
  • Στην περίπτωση έκδοσης επιταγής για οφειλόμενο οικογενειακό επίδομα, εφόσον αυτή επιστραφεί για οποιοδήποτε λόγο και δεν πληρωθεί στο δικαιούχο, η αξίωση του τελευταίου για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού παραγράφεται μετά πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 6 του ν.δ. 496/1974.

Υποχρέωση όχλησης ή επανειδοποίησης των δικαιούχων από τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. δεν προκύπτει από καμία διάταξη του νόμου.

Σε περίπτωση όμως, που ο δικαιούχος αποδείξει ότι συντρέχει περίπτωση αναστολής της παραγραφής, είτε κατ’ άρθρα 258 και 259 Α.Κ. είτε γιατί ένεκα ανωτέρας βίας εμποδίστηκε να ασκήσει την αξίωσή του μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου παραγραφής (άρθρο 50 ν.δ. 496/1974), τότε έχει εφαρμογή το άρθρο 257 Α.Κ. που προβλέπει ότι «Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής. Όταν πάψει η αναστολή, η παραγραφή συνεχίζεται, σε καμιά όμως περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες».