Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Αρχική > Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. > Παρουσίαση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), ιδρύθηκε το 1980 με σκοπό τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους ναυτικούς.

Δικαιούχοι είναι όσοι ναυτικοί:

α) έχουν ναυτικό φυλλάδιο και ήταν ασφαλισμένοι στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) τουλάχιστον 2 μήνες τον προηγούμενο χρόνο της χορήγησης και

β) έχουν παιδιά.

Ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. είναι Ν.Π.Δ.Δ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και από τον Απρίλιο του 2012 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α) και η λειτουργική του εξυπηρέτηση έχει ανατεθεί στην Εστία Ναυτικών Ν.Π.Ι.Δ. όπου είναι και η έδρα της διοίκησής του.

Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται από:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας με ειδίκευση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

β) Δύο (2) εκπροσώπους των εφοπλιστών.

γ) Δύο (2) εκπροσώπους των ναυτικών, από τους οποίους ο ένας είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας Ναυτικών. (Ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας Π.Ν.Ο.)

Στην Εστία Ναυτικών έχει δημιουργηθεί ο κλάδος Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. για την λειτουργική εξυπηρέτηση του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

Πόροι του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. είναι οι εισφορές 3% (2% και 1% που καταβάλλονται από τους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς αντίστοιχα), πάνω στους μισθούς και στα επιδόματα των δικαιούχων.

Εισπρακτικός φορέας του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. είναι το Ν.Α.Τ.

Η νομοθεσία που αναφέρεται στον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. είναι ο ιδρυτικός του Νόμος 1085/80 άρθρο 25 και το π.δ. 213/83 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 380/94.

Από τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν έχουν συνταχθεί κατά το παρελθόν συγκριτικές μελέτες για τα οικογενειακά επιδόματα άλλων οργανισμών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για την απλοποίηση των διαδικασιών, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας κ.ά.

Επίσης στο παρελθόν, έχουν προσφερθεί καλές υπηρεσίες σε συναφείς οργανισμούς (Ν.Α.Τ. , Οίκο Ναύτη, Εστία Ναυτικών) κ.ά.

Το 1991 με τη βοήθεια και την ανάπτυξη της πληροφορικής, εφαρμόστηκε ως τρόπος πληρωμής η «Άμεση πληρωμή». Διαδικασία κατά την οποία πέραν της ταχύτητας και της ποιότητας των υπηρεσιών, οι δικαιούχοι προσέρχονταν σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα (ραντεβού) και πληρώνονταν αμέσως. Από το έτος 2007 εφαρμόζεται ως τρόπος πληρωμής η πίστωση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω του διατραπεζικού συστήματος πιστώσεων DIASTRANSFER και σταδιακά καταργήθηκε η Άμεση πληρωμή.