Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Αρχική > Επιδόματα > Καθορισμός επιδόματος

Το οικογενειακό επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους μία φορά το χρόνο κατά τη χρονική περίοδο από τον μήνα Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και είναι ανάλογο προς τον αριθμό των παιδιών του ναυτικού και των ημερών ασφάλισης που αυτός πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο έτος.

Τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος, όσο και για τον υπολογισμό του καταβλητέου επιδόματος, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.

Χρόνος ασφάλισης μικρότερος των δύο μηνών δεν παρέχει δικαίωμα είσπραξης επιδόματος.

Το ποσό του οικογενειακού επιδόματος καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας  και από τον Απρίλιο του 2012 από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση το ύψος των εσόδων και των παροχών του προηγούμενου χρόνου.

Πως υπολογίζεται το επίδομα.

Οι συντελεστές είναι ποσά σε ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε δικαιούχου.

Ο συντελεστής αυτός πολλαπλασιάζεται με τις ημέρες θαλάσσιας υπηρεσίας του δικαιούχου και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις (φόρος 15% για τους αξιωματικούς και 10% για το κατώτερο πλήρωμα), το ποσό που προκύπτει καταβάλλεται στο δικαιούχο.

Από 1/1/2018 καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% από τον φόρο.

π.χ.: Το οικογενειακό επίδομα του 2016 που καταβλήθηκε το 2017 ήταν:

Για ένα παιδί 1,73 ευρώ για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Για δύο παιδιά 4,21 ευρώ για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Για τρία παιδιά 7,82 ευρώ για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Για τέσσερα παιδιά 12,48 ευρώ για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Για πέντε παιδιά 19,51 ευρώ για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Για έξι παιδιά 25,67 ευρώ για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Για επτά παιδιά και άνω 35,47 ευρώ για κάθε ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας

Προκειμένου για παιδί που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά το οικογενειακό επίδομα, ο υπολογισμός γίνεται με βάση ολόκληρη τη θαλάσσια υπηρεσία που είχε ο δικαιούχος την χρονιά που γεννήθηκε το παιδί.

Εάν για παράδειγμα, ένα παιδί γεννήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2016, ο ναυτικός δικαιούται επίδομα για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη θαλάσσια υπηρεσία του που πραγματοποίησε μέσα στο 2016 (π.χ. για ναυτολόγηση 1/1/2016 απόλυση 30/11/2016 δικαιούται επίδομα για 11 μήνες).

Το οικογενειακό επίδομα προσαυξάνεται κατά 75% όταν ο δικαιούχος ναυτικός επί δύο τουλάχιστον μήνες, κατά την διάρκεια του έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα διατελούσε σε χηρεία ή υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις για την εκπλήρωση θητείας κληρωτού ή εφέδρου.

Εάν συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο και οι δύο ιδιότητες (χήρος – στρατιώτης) η προσαύξηση χορηγείται μία μόνο φορά.

Η προσαύξηση δεν χορηγείται αν ο δικαιούχος συνταξιοδοτείται λόγω θανάτου του άλλου συζύγου. Η τυχόν συνταξιοδότηση των τέκνων εκ του θανάτου του συζύγου είναι ανεξάρτητη με την χορήγηση της προσαυξήσεως.

Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων χορηγείται προσαύξηση 75% στο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια ή η επιτροπεία των τέκνων, για τη θαλάσσια υπηρεσία που είχε αποκτηθεί από τον πατέρα ή τη μητέρα ή και τους δύο γονείς όταν ήταν εν ζωή.