Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Αρχική > Επιδόματα > Δικαίωμα επιδόματος

Δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος είναι οι εφοδιασμένοι με ναυτικό φυλλάδιο ναυτικοί, ασφαλισμένοι του Ν.Α.Τ., εφόσον ασφαλίσθηκαν τουλάχιστον επί δύο μήνες κατά το προηγούμενο της χορήγησης του επιδόματος έτος, οι οποίοι έχουν παιδιά από νόμιμο γάμο, ή νομιμοποίηση ή αναγνώριση ή υιοθεσία ή φυσικά παιδιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ναυτικοί που τα παιδιά τους είναι ηλικίας μέχρι 24 ετών και είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων του δημοσίου ή ιδιωτικών σχολών (εκτός ιδιωτικών φροντιστηρίων οποιασδήποτε μορφής και αποστολής) εποπτευομένων ή ελεγχομένων υπό του κράτους (ολικής υποχρεωτικής φοίτησης) και με την προϋπόθεση ότι φοίτησαν τουλάχιστον δύο μήνες εντός του έτους για το οποίο καταβάλλεται το επίδομα και δεν αμείβονται με οποιοδήποτε ποσόν για την φοίτηση ή την μαθητεία τους στην οικεία σχολή, δικαιούνται οικογενειακού επιδόματος, εφ’ όσον προσκομίσουν βεβαίωση από τη σχολή που φοιτούν.

Για τον καθορισμό των παραπάνω ορίων ηλικίας (18ο ή 24ο) λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του ορίου και όχι η ημερομηνία γέννησης του παιδιού.

Να είναι άγαμα τουλάχιστον επί δύο μήνες κατά το έτος χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος.

Να ήταν στη ζωή, τουλάχιστον επί ένα μήνα κατά το έτος χορήγησης του οικογενειακού επιδόματος έστω και αν γεννήθηκαν μετά την πραγματοποίηση της θαλάσσιας υπηρεσίας του γονέα κατά το έτος αυτό.

Αν ο ναυτικός έχει παιδί ανίκανο για κάθε εργασία, τότε δικαιούται επίδομα ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού και για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητά του, με βάση τη θαλάσσια υπηρεσία που είχε πραγματοποιήσει τον προηγούμενο χρόνο.

Αν και οι δύο γονείς είναι ναυτικοί, τότε καταβάλλεται τόσο το οικογενειακό επίδομα που δικαιολογεί η υπηρεσία του πατέρα, όσο και αυτό που πηγάζει από την υπηρεσία της μητέρας.

Αν οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση και δεν συγκατοικούν, ή ο γάμος τους έχει λυθεί με διαζύγιο, δικαίωμα για την είσπραξη του επιδόματος έχει ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια των παιδιών, ανεξάρτητα αν το δικαίωμα θεμελιώνεται στην ιδιότητα του ίδιου ως ναυτικού ή του άλλου γονέα.