Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Αρχική > Επιδόματα > Απαιτούμενα δικαιολογητικά και έλεγχος > Οικογενειακή κατάσταση

Η οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων ναυτικών αποδεικνύεται με:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και να φαίνεται σε αυτό η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, για το έτος που ζητείται το επίδομα.

Αν δεν αναφέρει ότι “ο γάμος δεν έχει λυθεί και τα παιδιά είναι στη ζωή και άγαμα” πρέπει απαραίτητα να υποβάλετε έντυπη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από το δικαιούχο ή τον άλλο σύζυγο.

Ακόμα στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και το έτος γέννησης των παιδιών.

Ληξιαρχική πράξη γάμου και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης παιδιών

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γάμου και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών αντί του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, θα πρέπει να υποβάλλει και έντυπη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι ο γάμος δεν έχει λυθεί και τα παιδιά είναι στη ζωή και άγαμα.


Ανικανότης παιδιών

Σε περίπτωση που κάποιο παιδί έχει κριθεί ανίκανο για βιοποριστική εργασία το επίδομα καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητά του ανεξαρτήτως ηλικίας με βάση τη θαλάσσια υπηρεσία του προηγούμενου έτους του πατέρα ή της μητέρας.

Η διαπίστωση της ανικανότητας γίνεται από:

α) Την πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Οίκου Ναύτου.

β) Εάν το παιδί νοσηλεύεται σε Κρατικό νοσοκομείο ή ίδρυμα, για την πιστοποίηση της ανικανότητας γίνεται δεκτή από την Υπηρεσία βεβαίωση υπογεγραμμένη δύο (2) Διευθυντές του Νοσοκομείου ή του Ιδρύματος ή από ένα Διευθυντή και τον θεράποντα Ιατρό.

Σε κάθε μία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι το παιδί είναι ανίκανο για κάθε είδους βιοποριστική εργασία.


Φοιτητές – Σπουδαστές

Σε περίπτωση που κάποιο παιδί σπουδάζει (μέχρι 24 ετών) και έχει υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται βεβαίωση σπουδών, από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησε τουλάχιστον δύο (2) μήνες μέσα στο χρόνο για τον οποίο χορηγείται το επίδομα.

Όταν η σχολή είναι ιδιωτική πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ότι η φοίτηση είναι συνεχής, τακτική, υποχρεωτική και ότι η σχολή εποπτεύεται και ελέγχεται από το Κράτος (Υπουργείο Παιδείας).

Για τις σχολές εξωτερικού, θα πρέπει να προκύπτει από τη βεβαίωση σπουδών ότι ανήκουν σε Πανεπιστήμια και ότι η φοίτηση έγινε στο εξωτερικό. Το πανεπιστημιακό επίπεδο της σχολής βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Παιδείας.

Δεν επιδοτούνται οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών, των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και των ιδιωτικών φροντιστηρίων οποιασδήποτε μορφής και αποστολής.


Διαζευγμένοι γονείς – Επιμέλεια τέκνων

Αν οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση και δεν συγκατοικούν, ή ο γάμος τους έχει λυθεί με διαζύγιο, δικαίωμα για την είσπραξη του επιδόματος έχει ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια των παιδιών, ανεξάρτητα αν το δικαίωμα θεμελιώνεται στην ιδιότητα του ίδιου ως ναυτικού ή του άλλου γονέα.

Στην περίπτωση αυτή ο γονέας που έχει την επιμέλεια απαιτείται να το αποδείξει με δικαστική απόφαση ή με ιδιωτικό συμφωνητικό των γονέων συνοδευόμενο με την Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου που την επικυρώνει (εφόσον τα παιδιά είναι ανήλικα).

Εάν δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σχετική με την επιμέλεια των παιδιών, το επίδομα καταβάλλεται προσωρινά στον γονέα με τον οποίο διαμένουν τα παιδιά, εφόσον προσκομιστεί ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση και την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος ή ο αιτών. (Ο τρόπος αυτός απόδειξης της επιμέλειας ισχύει μόνο για μία φορά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις).

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται εάν ο ένας από τους δύο συζύγους δηλώσει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι την επιμέλεια των παιδιών έχει ο άλλος σύζυγος.

Εάν έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα και από τους δύο γονείς δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος έχει ο επίτροπος των παιδιών που έχει ορισθεί από το δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.