Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Αρχική > Επιδόματα > Απαιτούμενα δικαιολογητικά και έλεγχος > Θαλάσσια υπηρεσία

Δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος είναι οι εφοδιασμένοι με ναυτικό φυλλάδιο ναυτικοί, ασφαλισμένοι του Ν.Α.Τ., εφόσον ασφαλίσθηκαν τουλάχιστον επί δύο μήνες κατά το προηγούμενο της χορήγησης του επιδόματος έτος.


Πλοίο με Ελληνική Σημαία

Η θαλάσσια υπηρεσία για πλοία με Ελληνική Σημαία αποδεικνύεται με ένα από τα πιο κάτω αποδεικτικά έγγραφα:

α. Καθαρές και ευκρινείς φωτοτυπίες ναυτικού φυλλαδίου, που αποδεικνύεται η θαλάσσια υπηρεσία του έτους για το οποίο ζητείται το επίδομα

Στις φωτοτυπίες πρέπει να περιλαμβάνονται οι σελίδες 4 και 5 του ναυτικού φυλλαδίου με τα στοιχεία του ναυτικού. (Οι φωτοτυπίες του ναυτικού φυλλαδίου μπορούν να βγουν και να επικυρωθούν από την υπηρεσία μας με την προσκόμιση του ναυτικού φυλλαδίου).

Οι απολύσεις στο ναυτικό φυλλάδιο πρέπει να είναι επικυρωμένες από Δημόσια Αρχή.

Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ναυτικού, στην οποία θα αναφέρει ότι πραγματοποίησε την ανεπικύρωτη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού φυλλαδίου.

β. Βεβαίωση Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής ή του Ν.Α.Τ. ή της Υ.Ν.Μ. ή βεβαίωση Ναυτιλιακής Εταιρείας θεωρημένη από το Ν.Α.Τ. ή την Υ.Ν.Μ.

γ. Βεβαίωση Πλοιάρχου θεωρημένη από Λιμενική ή Προξενική Αρχή για το αληθές του Περιεχομένου.

Εξαιρετικά σε περίπτωση που είναι αδύνατο να θεωρηθεί το αληθές του περιεχομένου, λόγω μη προσέγγισης του πλοίου σε Λιμενική ή Προξενική Αρχή, τότε η θαλάσσια υπηρεσία αποδεικνύεται με την βεβαίωση του Πλοιάρχου η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ναυτικού, επικυρωμένη από τον Πλοίαρχο για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ότι η βεβαιούμενη από τον Πλοίαρχο θαλάσσια υπηρεσία είναι αληθινή.

Η μη προσέγγιση του πλοίου σε Λιμενική ή Προξενική Αρχή, βεβαιώνεται από τον Πλοίαρχο και το ναυτικό.

Αν δεν υπάρχει απόλυση στο ναυτικό φυλλάδιο επειδή ο ναυτικός εξακολουθεί να είναι ναυτολογημένος, απαιτείται βεβαίωση Πλοιάρχου και έντυπη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ναυτικού για το τελευταίο χρονικό διάστημα που υπηρετεί.

‘Όταν ο δικαιούχος είναι ο ίδιος ο Πλοίαρχος, τότε απαιτείται μόνο μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ιδίου για τη θαλάσσια υπηρεσία του.

Οι βεβαιώσεις πρέπει να φέρουν εκτός από την υπογραφή του πλοιάρχου και τη σφραγίδα του πλοίου. Το ίδιο ισχύει και για τις έντυπες Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 όταν αυτές επικυρώνονται για το γνήσιο της υπογραφής από τον Πλοίαρχο.


Πλοίο με ξένη Σημαία

Σε περίπτωση εξαγοράς θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο με ξένη σημαία αυτή αποδεικνύεται:

α. Από βεβαίωση του Ν.Α.Τ. στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της υπηρεσίας που εξαγοράστηκε.

(ή) β. Από τα τριπλότυπα γραμμάτια είσπραξης του Ν.Α.Τ. στα οποία αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της υπηρεσίας που εξαγοράστηκε.

Ειδικές περιπτώσεις για την απόδειξη θαλάσσιας υπηρεσίας

Οι δικαιούχοι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία που προσεγγίζουν πολύ τακτικά στο λιμάνι του Πειραιά ή σε άλλα Ελληνικά λιμάνια, θα πρέπει να αποφεύγουν να καταθέτουν βεβαιώσεις Πλοιάρχου και Υπεύθυνες δηλώσεις για την απόδειξη της θαλάσσιας υπηρεσίας τους.

Σε περίπτωση καταστροφής των ναυτικών φυλλαδίων λόγω ναυαγίου ή πυρκαγιάς για την εξακρίβωση της θαλάσσιας υπηρεσίας πρέπει να προσκομισθούν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα που ο ναυτικός ήταν ναυτολογημένος.

β. Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. για το ναυάγιο ή την πυρκαγιά.

γ. Έντυπη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ναυτικού στην οποία να βεβαιώνει ότι το ναυτικό του φυλλάδιο καταστράφηκε και να δηλώνει ότι η θαλάσσια υπηρεσία που αναγράφεται στην βεβαίωση της εταιρείας είναι αληθινή.

Σε περίπτωση θανάτου του ναυτικού στο ναυάγιο η πιο πάνω έντυπη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τη σύζυγο και σε περίπτωση ελλείψεως συζύγου, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που νόμιμα έχει την επιμέλεια των παιδιών.