Φίλοι ναυτικοί, σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του νέου οικογενειακού επιδόματος γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Αρχική > Επιδόματα > Απαιτούμενα δικαιολογητικά και έλεγχος

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ναυτικού που υποβάλλεται εντός του επομένου έτους από εκείνο κατά το οποίο πραγματοποίησε θαλάσσια υπηρεσία.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι τρία (3) χρόνια. (π.χ. για τα επιδόματα των ετών 2016, 2017 και 2018 η Υπηρεσία δέχεται κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι και 31/12/2019, 31/12/2020 και 31/12/2021 αντίστοιχα). Μετά παραγράφεται το δικαίωμα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο δικαιούχος για την είσπραξη του οικογενειακού επιδόματος είναι:

α. Αίτηση (σωστά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το δικαιούχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο).

β. Αποδεικτικά θαλάσσιας υπηρεσίας (ναυτικό φυλλάδιο – πιστοποιητικά κ.λ.π.)

γ. Αποδεικτικά οικογενειακής κατάστασης (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντ’ αυτού ληξιαρχική πράξη γάμου του δικαιούχου και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών)

δ. Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), Δ.Ο.Υ που ανήκει ο δικαιούχος και ΑΜΚΑ δικαιούχου.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο με απόφασή του, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας.

Σε περιπτώσεις λάθους, ο ναυτικός δικαιούται για την θαλάσσια υπηρεσία ή τον αριθμό των παιδιών να ζητήσει τον επανυπολογισμό του επιδόματός του. Ο επανυπολογισμός επιτρέπεται για μία φορά μόνον κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου. Επανυπολογισμός για δεύτερη φορά επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση λάθους της Υπηρεσίας η επανεξέταση επιτρέπεται απεριόριστα.

Για τον χρόνο ενάρξεως αναστολής, διακοπής κ.λ.π. της παραγραφής της αξίωσης εισπράξεως του οικογενειακού επιδόματος εφαρμόζονται οι ισχύουσες “περί λογιστικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου” διατάξεις.