ΑΦΟΡΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ 2021

Φίλοι ναυτικοί,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. αποφάσισε τα κάτωθι:

Να χορηγήσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσους δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία μέσα στο 2021, εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19.

Το ποσό θα υπολογισθεί με τις ημέρες θαλάσσιας υπηρεσίας, που έχει πραγματοποιήσει ο δικαιούχος εντός του 2019, επί τον συντελεστή που θα εδικαιούτο για το οικογενειακό επίδομα του 2021.

Προϋποθέσεις για την χορήγηση αυτής της οικονομικής ενίσχυσης είναι :

  • Οι ναυτικοί αυτοί να είχαν πραγματοποιήσει υπηρεσία εντός του 2019, και
  • Να μην κατέθεσαν αίτηση για συνταξιοδότησή τους ή να μην  καλύπτονταν για λόγους ασθενείας ή ατυχήματος εντός του 2021, γεγονότα που πρέπει να αποδεικνύουν με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από τον ΕΦΚΑ ή την τελευταία εταιρεία στην οποία απασχολήθηκαν, αντίστοιχα, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τους ίδιους.

ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. ΑΙΤΗΣΗ

Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (για το γάμο και τα παιδιά)

Δ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έτους 2019

Ε. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ

ΑΦΟΡΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟ 2021

Για το χρονικό διάστημα, που βρισκόσασταν σε αναστολή μέσα στο 2021, και αυτό προκύπτει από το ναυτικό φυλλάδιό σας, δικαιούσθε κανονικά το Οικογενειακό Επίδομα.